۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان | Sunday 25 October 2020           

                  محل اطلاعیه
               جذب نیرو در شرکت

شـرکت مـهندسـین مشـاور مـختصات پـردازش آریـا

 

o       معرفی

o      خط مشی ، اهداف و چشم اندازها

o       هیئت مدیره

o       کارکنان کلیدی و ساختار سازمانی

o       توانمندی ها و موضوعات فعالیت

o       روزنامه آخرین تغییرات شرکت

o       گواهی نامه ها

o       بخشی از سوابق اجرایی و تجربیات

o       امکانات و تجهیزات فنی