۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد | Monday 2 August 2021           

                  محل اطلاعیه
               جذب نیرو در شرکت

چـارت سـازمانی

 • هیئت مدیره
 • واحد مستند سازی و ثبت تجربیات
 • واحد تحقیق و توسعه
 • رئیس هیئت مدیره
 • معاونت امور اداری و قراردادها
  • واحد مناقصات
  • امور قرارداد و پیمان
  • دبیرخانه و بایگانی
  • تدارکات
 • معاونت مالی
  • حسابداری
  • انبار و لوازم فنی
  • کنترل مالی پروژه
  • امور مالیاتی و بیمه
 • معاونت فنی و اجرایی
  • واحد ژئودزی و نقشه برداری زمینی
  • واحد GIS
  • واحد فتوگرامتری
  • واحد ترسیم وکارتوگرافی
 • معاونت نظارت و کنترل پروژه
  • واحد نظارت بر پروژه
  • معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
 • معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
  • واحد فناوری اطلاعات
  • واحد بررسی پروژه و مهندسی ارزش
  • امور تجهیزات و فناوری های نوین